Dictionaries

   Overview
   Arabic
   Chinese
   Japanese
   Korean
   Mobile

Other

   Articles/papers
   KDPS
   Jack Halpern

Company

   About
   Data Licensing
   Jobs
   Location
   Contact
   Map


Từ điển Việt-Nhật CJKI


Download a printable press release (.pdf).


“Từ điển Việt-Nhật CJKI” là một từ điển bao gồm các từ và ngữ thông dùng đợc biên soạn để đem lại sự thuận lợi cho người sử dụng iphone. Người sử dụng chủơng trình này sẽ hiểu đợc sâu sắc thông qua các từ đợc dịch đầy đủ và những thông tin phong phú.

Từ Điển này đáp ứng yêu cầu của người học bằng cách không những chỉ giới thiệu các thí dụ của tiếng Việt mà còn giới thiệu các từ đồng nghĩa và trái nghĩa nếu có.

Như các bạn biết, từ ngữ tiếng Việt, nhiều từ đã được cấu thành bằng những từ ngữ “ Hán Việt” , ví dụ như từ “thế giới”(世界)chẳng hạn. Trong quá trình hình thành tiếng Việt, cách diễn đạt bằng chữ Hán đã bị huỷ bỏ ở thời kì đầu thế kỉ 20, nhưng Từ Điển này vẫn thể hiện chữ Hán Việt để đạt hiệu quả học tập cao.

Từ Điển này được biên soạn nhờ sự hợp tác chung của Sở nghiên cứu Từ Điển Nhật-Trung-Hàn và ông Inoue Yutaka hiện đang sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Là tổng biên tập của TỪ ĐIỂN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP IN LẦN THỨ 2 (越日・日越総合電子辞典 第二版), Ông Inoue tiếp tục cập nhật và mở rộng “ Từ điển Việt-Nhật CJKI”. Các bạn hãy lưu ý là Từ Điển này không những có chức năng tra từ tiếng Việt sang tiếng Nhật mà có cả chức năng tra từ tiếng Nhật sang tiếng Việt.


   Get it on Google Play   

Những đặc điểm của từ điển


  • Có hơn 28.000 mục từ tiếng Việt

  • Lấy nhiều thí dụ để chỉ rõ cách dùng từ và ngữ.

  • Có khả năng tìm kiếm từ tiếng Việt bằng chức năng tìm kiếm ngược từ tiếng Nhật.

  • Nêu từ đồng nghĩa và trái nghĩa để làm rõ nghĩa thêm nghĩa của các từ.

  • Ghi cả chữ Hán trong những từ người sử dụng hiểu được sâu sắc.

  • Thiết kế dễ sử dụng cho cả người Việt và người Nhật.

  • Không cần nối với mạng INTERNET khi sử dùng Từ Điển.

  • Hoàn thiện lịch sử đã tra và lưu lại trang (bookmark).

  • ó giao diện (interface) thiết kế rõ ràng giữa tiếng Việt, tiếng Nhật và tiếng Anh.